วันพุธที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2555

         วันนี้ไม่ได้คุมแถวเนื่องจากฝนตก นักเรียนจะเข้าแถวตามอาคารเรียนของตนเอง สอนชั้น ป.6/1 ในชั่วโมงที่ 3  จากนั้นช่วยตักข้าวให้กับนักเรียนชั้น ป.6 และในช่วงบ่ายสอนชั้น ป. 4/2  และ ป. 6/2.ในชั่วโมงที่ 4 กับ 5 จากนั้นช่วยถ่ายเอกสารให้กับครู  และดูแลนักเรียนกลับบ้าน

วันอังคารที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2555


คุมนักเรียนทำความสะอาดตามเขตที่รับผิดชอบ  คุมแถวและทำกิจกรรมหน้าเสาธง ทำงานธุรการ เข้าสอนนักเรียนนักเรียน ป.6 ในชั่วโมงที่ 2  จากนั้นช่วยตักข้าวให้นักเรียนชั้น ป.6 เข้าช่วยชมรมอาเซียนพร้อมกับครูพี่เลี้ยงและได้คุมนักเรียนกลับบ้าน  

วันจันทร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2555


วันนี้เป็นครูเวรประจำวันต้องมาแต่เช้าเพื่อรับนักเรียนหน้าโรงเรียน จากนั้นไปคุมแถวและทำกิจกรรมหน้าเสาธง ทำงานธุรการและถ่ายแบบประเมิน และให้ครูพี่เลี้ยงช่วยตรวจข้อสอบของนักเรียนชั้น ป.6 เพราะจะใช้เป็นข้อสอบวัดผลปลายภาคสอบนักเรียนในภาคเรียนที่ 1 นี้ และเมื่อถึงเที่ยงช่วยตักข้าวให้นักเรียนชั้น ป.6  เข้าสอนนักเรียนชั้น ป.4/2 ชั่วโมงที่ 4 ส่งนักเรียนข้ามถนนกลับบ้าน

วันศุกร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2555


วันนี้มาถึงที่โรงเรียนเซ็นต์ชื่อมา กวาดห้องพักและห้องวิชาการ  จากนั้นคุมนักเรียนทำความสะอาดตามเขตที่รับผิดชอบ  คุมแถวและทำกิจกรรมหน้าเสาธง จากนั้นได้ทำงานธุรการ เนื่องจากวันนี้ไม่มีชั่วโมงสอน  และได้คุมนักเรียนก่อนกลับบ้าน เมื่อถึงเที่ยงได้ตักข้าวให้กับนักเรียนชั้น ป. 6 หลังจากนั้นได้คุมนักเรียนกลับบ้าน

วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2555


วันนี้มาถึงที่โรงเรียนเซ็นต์ชื่อมา กวาดห้องพักและห้องวิชาการ  จากนั้นคุมนักเรียนทำความสะอาดตามเขตที่รับผิดชอบ  คุมแถวและทำกิจกรรมหน้าเสาธง เข้าสอนนักเรียนชั้น ป. 6/1 ชั่วโมงที่ 1 และหลังจากนั้นเข้าสอนชั้น ป.4/2 ชั่วโมงที่ 3  จากนั้นช่วยปริ้นงานให้กับครู ช่วยตักฃ้าวให้นักเรียนชั้น ป.4 และได้เข้าสอนชั้นป. 6/2 เมื่อสอนเสร็จได้คุมนักเรียนกลับบ้าน

วันพุธที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2555


คุมนักเรียนทำความสะอาดตามเขตที่รับผิดชอบ  คุมแถวและทำกิจกรรมหน้าเสาธง ทำงานธุรการ เข้าสอนนักเรียนนักเรียน ป.6/1 ในชั่วโมงที่ 3 จากนั้นช่วยตักข้าวให้นักเรียนชั้น ป.6 และเข้าสอน ป.6/2  ในชั่วโมงที่ 4  จากนั้นช่วยถ่ายเอกสารให้กับครู และถ่ายแบบประเมินเพื่อให้นักเรียนประเมิน จากนั้นได้คุมนักเรียนกลับบ้าน

วันอังคารที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2555


คุมนักเรียนทำความสะอาดตามเขตที่รับผิดชอบ  คุมแถวและทำกิจกรรมหน้าเสาธง ทำงานธุรการ เข้าสอนนักเรียนนักเรียน ป.6/1 ในชั่วโมงที่ 2   จากนั้นช่วยตักข้าวให้นักเรียนชั้นป.และในช่วงบ่ายสอนชั้น ชั้นป. 4/2 และ ป.6/2 ในชั่วโมงที่ 4 กับ เข้าช่วยชมรมอาเซียนพร้อมกับครูพี่เลี้ยงและได้คุมนักเรียนกลับบ้าน  

วันจันทร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2555


วันนี้เป็นครูเวรประจำวันต้องมาแต่เช้าเพื่อรับนักเรียนหน้าโรงเรียน จากนั้นไปคุมแถวและทำกิจกรรมหน้าเสาธง ทำงานธุรการ และทำงานธุรการ เมื่อถึงเที่ยงช่วยตักข้าวให้นักเรียนชั้น ป.6  เข้าสอนนักเรียนชั้น ป.4/2 ชั่วโมงที่ 4 ทำงานธุรการต่อ ดูแลนักเรียนกลับบ้านและส่งนักเรียนข้ามถนนกลับบ้าน

วันศุกร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2555


วันนี้มาถึงที่โรงเรียนเซ็นต์ชื่อมา กวาดห้องพักและห้องวิชาการ  จากนั้นคุมนักเรียนทำความสะอาดตามเขตที่รับผิดชอบ  คุมแถวและทำกิจกรรมหน้าเสาธง  จากนั้นได้ทำงานธุรการ เนื่องจากวันนี้ไม่มีชั่วโมงสอน และถ่ายเอกสารให้กับครู  เมื่อถึงเที่ยงได้ตักข้าวให้กับนักเรียนชั้น ป. 6 หลังจากนั้นนั่งทำงานในห้องพักและได้คุมนักเรียนกลับบ้าน

วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2555


           วันนี้มาถึงที่โรงเรียนเซ็นต์ชื่อมา กวาดห้องพักและห้องวิชาการ  จากนั้นคุมนักเรียนทำความสะอาดตามเขตที่รับผิดชอบ  คุมแถวและทำกิจกรรมหน้าเสาธง เข้าสอนนักเรียนชั้น ป. 6/1 ชั่วโมงที่ 1 จากนั้นได้ช่วยครูพี่เลี้ยงทำสื่อของชมรมอาเซียน และหลังจากนั้นเข้าสอนชั้น ป.4/2 ชั่วโมงที่ 3         จากนั้นช่วยปริ้นงานให้กับครู ช่วยตักฃ้าวให้นักเรียนชั้น ป.4 และได้เข้าสอนชั้นป. 6/2 เมื่อสอนเสร็จให้ครูพี่เลี้ยงช่วยตรวจเค้าโครงวิจัยในชั้นเรียน จากนั้นได้คุมนักเรียนกลับบ้าน

วันพุธที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2555


คุมนักเรียนทำความสะอาดตามเขตที่รับผิดชอบ  คุมแถวและทำกิจกรรมหน้าเสาธง ทำงานธุรการ เข้าสอนนักเรียนนักเรียน ป.6/1 ในชั่วโมงที่ 3 จากนั้นช่วยตักข้าวให้นักเรียนชั้น ป.6 และเข้าสอน ป.6/2  ในชั่วโมงที่ 4  จากนั้นได้ทำงานงานธุรการต่อ ช่วยทำหนังสือส่งให้กับฝ่ายบริหารงานทั่วไปและทำหนังสือขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานที่ให้กับครู และได้คุมนักเรียนกลับบ้าน

วันอังคารที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2555

- พานักเรียนไปแข่งวิชาการ ที่โรงเรียนท่าศาลา

วันศุกร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2555


วันนี้มาถึงที่โรงเรียนเซ็นต์ชื่อมา กวาดห้องพักและห้องวิชาการ  จากนั้นคุมนักเรียนทำความสะอาดตามเขตที่รับผิดชอบ  คุมแถวและทำกิจกรรมหน้าเสาธง  จากนั้นได้ทำงานธุรการ เนื่องจากวันนี้ไม่มีชั่วโมงสอน และถ่ายเอกสารให้กับครูเ  เมื่อถึงเที่ยงได้ตักข้าวให้กับนักเรียนชั้น ป. 6 หลังจากนั้นได้คุมนักเรียนกลับบ้าน

วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2555


วันนี้มาถึงที่โรงเรียนเซ็นต์ชื่อมา กวาดห้องพักและห้องวิชาการ  จากนั้นคุมนักเรียนทำความสะอาดตามเขตที่รับผิดชอบ  คุมแถวและทำกิจกรรมหน้าเสาธง เข้าสอนนักเรียนชั้น ป. 6/1 ชั่วโมงที่ 1 จากนั้นได้ช่วยครูพี่เลี้ยงทำสื่อของชมรมอาเซียน และหลังจากนั้นเข้าสอนชั้น ป.4/2 ชั่วโมงที่ 3  จากนั้นช่วยปริ้นงานให้กับครู ช่วยตักฃ้าวให้นักเรียนชั้น ป.4 และได้เข้าสอนชั้นป. 6/2 และต่อด้วยสอนแทนครูลาราชการ เมื่อสอนเสร็จได้คุมนักเรียนกลับบ้า

วันพุธที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2555


คุมนักเรียนทำความสะอาดตามเขตที่รับผิดชอบ  คุมแถวและทำกิจกรรมหน้าเสาธง ทำงานธุรการ ตรวจผมนักเรียนในแถว เข้าสอนนักเรียนนักเรียน ป.6/1 ในชั่วโมงที่ 3 จากนั้นช่วยตักข้าวให้นักเรียนชั้น ป.6 และเข้าสอน ป.6/2  ในชั่วโมงที่ 4  จากนั้นได้คุมนักเรียนกลับบ้าน

วันอังคารที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2555


คุมนักเรียนทำความสะอาดตามเขตที่รับผิดชอบ  คุมแถวและทำกิจกรรมหน้าเสาธง ทำงานธุรการ เข้าสอนนักเรียนนักเรียน ป.6/1 ในชั่วโมงที่ 2   จากนั้นช่วยตักข้าวให้นักเรียนชั้นป.และในช่วงบ่ายสอนชั้น ชั้นป. 4/2 และ ป.6/2 ในชั่วโมงที่ 4 กับ เข้าช่วยชมรมอาเซียนพร้อมกับครูพี่เลี้ยงและได้คุมนักเรียนกลับบ้าน  วันจันทร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2555


วันนี้มาถึงที่โรงเรียนแต่เช้า เป็นครูเวรประจำวัน เซ็นชื่อมา กวาดห้องพักและห้องวิชาการ จากนั้นต้อนรับนักเรียนหน้าโรงเรียน จากนั้นคุมนักเรียนทำความสะอาดตามเขตที่รับผิดชอบ  คุมแถวและทำกิจกรรมหน้าเสาธง   และเมื่อเลิกแถวทำงานธุรการ ช่วยพิมพ์และปริ้นงานให้กับผู้อำนวยการโรงเรียน จากนั้นเมื่อช่วงเที่ยงช่วยตักข้าวให้กับนักเรียนชั้น ป. 6
  ช่วงบ่ายสอนนักเรียนชั้น ป. 4/2 ชั่วโมงที่ 4  หลังจากนั้นไปคุมนักเรียนขั้น ป.6/2 ก่อนกลับบ้าน

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2555


วันนี้มาถึงที่โรงเรียนเซ็นต์ชื่อมา กวาดห้องพักและห้องวิชาการ  จากนั้นคุมนักเรียนทำความสะอาดตามเขตที่รับผิดชอบ  คุมแถวและทำกิจกรรมหน้าเสาธงจากนั้นได้ทำงานธุรการ เนื่องจากวันนี้ไม่มีชั่วโมงสอน และถ่ายเอกสารให้กับผู้อำนวยการ  เมื่อถึงเที่ยงได้ตักข้าวให้กับนักเรียนชั้น ป. 6 หลังจากนั้นช่วยคีย์ข้อมูลให้กับครูและได้คุมนักเรียนกลับบ้าน

วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2555


คุมนักเรียนทำความสะอาดตามเขตที่รับผิดชอบ  คุมแถวและทำกิจกรรมหน้าเสาธง ทำงานธุรการ ทำหนังสือส่งให้กับฝ่ายบริหารงานทั่วไป จากนั้นช่วยตักข้าวให้นักเรียนชั้นป.และในช่วงบ่ายทำใบงานเพื่อเก็บคะแนนของนักเรียนชั้น ป. 6 และเมื่อถึงเวลาเลิกได้คุมนักเรียนกลับบ้าน 

วันพุธที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2555


คุมนักเรียนทำความสะอาดตามเขตที่รับผิดชอบ  คุมแถวและทำกิจกรรมหน้าเสาธง ทำงานธุรการ ช่วยถ่ายเอกสารและพิมพ์งานให้กับครู เข้าสอนนักเรียนนักเรียน ป.6/1 ในชั่วโมงที่ 3 จากนั้นช่วยตักข้าวให้นักเรียนชั้น ป.6 และเข้าสอน ป.6/2  ในชั่วโมงที่ 4  จากนั้นได้คุมนักเรียนกลับบ้าน

วันอังคารที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2555


คุมนักเรียนทำความสะอาดตามเขตที่รับผิดชอบ  คุมแถวและทำกิจกรรมหน้าเสาธง ทำงานธุรการ เข้าสอนนักเรียนนักเรียน ป.6/1 ในชั่วโมงที่ 2   จากนั้นช่วยตักข้าวให้นักเรียนชั้นป.และในช่วงบ่ายสอนชั้นป. 4/2 และ ป.6/2 ในชั่วโมงที่ 4 กับ 5  ช่วยปริ้นสลิปเงินเดือนให้กับครู และได้ต้อนรับครูมาใหม่ 2 ท่าน และได้คุมนักเรียนกลับบ้าน  

วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2555


วันนี้เป็นครูเวรประจำวันต้องมาแต่เช้าเพื่อรับนักเรียนหน้าโรงเรียน จากนั้นไปคุมแถวและทำกิจกรรมหน้าเสาธง ทำงานธุรการ ถ่ายเอกสารแบบประเมิน ช่วยตักข้าวให้นักเรียนชั้น ป.6  เข้าสอนนักเรียนชั้น ป.4/2 ชั่วโมงที่ 4 ทำงานธุรการต่อ ส่งนักเรียนข้ามถนนกลับบ้าน

วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2555

วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2555

วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2555

   สอนนักเรียนเล่านิทานภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมตัวไปแข่งวิชาการ

วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2555


คุมนักเรียนทำความสะอาดตามเขตที่รับผิดชอบ  คุมแถวและทำกิจกรรมหน้าเสาธง ทำงานธุรการ เข้าสอนนักเรียนนักเรียน ป.6/1 ในชั่วโมงที่ 2   จากนั้นช่วยตักข้าวให้นักเรียนชั้นป.และในช่วงบ่ายสอนชั้น ชั้นป. 4/2 และ ป.6/2 ในชั่วโมงที่ 4 กับ เข้าช่วยชมรมอาเซียนพร้อมกับครูพี่เลี้ยงและได้คุมนักเรียนกลับบ้าน  

วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2555

วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2555

วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2555


วันนี้มาถึงที่โรงเรียนเซ็นต์ชื่อมา กวาดห้องพักและห้องวิชาการ  จากนั้นคุมนักเรียนทำความสะอาดตามเขตที่รับผิดชอบ  คุมแถวและทำกิจกรรมหน้าเสาธง เข้าสอนนักเรียนชั้น ป. 6/1 ชั่วโมงที่ 1 จากนั้นได้ช่วยครูพี่เลี้ยงทำสื่อของชมรมอาเซียน และหลังจากนั้นเข้าสอนชั้น ป.4/2 ชั่วโมงที่ 3  จากนั้นช่วยปริ้นงานให้กับครู ช่วยตักฃ้าวให้นักเรียนชั้น ป.6  และได้เข้าสอนชั้นป. 6/2 ในชั่วโมงที่ 4  และสอนนักเรียนเล่านิทานภาษาอังกฤษเพื่อไปแข่งวิชาการ  เมื่อสอนเสร็จได้คุมนักเรียนกลับบ้าน

วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2555


คุมนักเรียนทำความสะอาดตามเขตที่รับผิดชอบ  คุมแถวและทำกิจกรรมหน้าเสาธง ทำงานธุรการ  สอนนักเรียนเล่านิทานภาษาอังกฤษ เข้าสอนนักเรียนนักเรียน ป.6/1 ในชั่วโมงที่ 3   จากนั้นช่วยตักข้าวให้นักเรียนชั้นป.และในช่วงบ่ายสอนชั้น  และ ป.6/2 ในชั่วโมงที่ 4  เข้าช่วยชมรมอาเซียนพร้อมกับครูพี่เลี้ยงและได้คุมนักเรียนกลับบ้าน  

วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2555


คุมนักเรียนทำความสะอาดตามเขตที่รับผิดชอบ  คุมแถวและทำกิจกรรมหน้าเสาธง ทำงานธุรการ เข้าสอนนักเรียนนักเรียน ป.6/1 ในชั่วโมงที่ 2   จากนั้นช่วยตักข้าวให้นักเรียนชั้นป.และในช่วงบ่ายสอนชั้น ชั้นป. 4/2 และ ป.6/2 ในชั่วโมงที่ 4 กับ เข้าช่วยชมรมอาเซียนพร้อมกับครูพี่เลี้ยงและได้คุมนักเรียนกลับบ้าน  

วันจันทร์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2555

วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2555


วันนี้มาถึงที่โรงเรียนเซ็นต์ชื่อมา กวาดห้องพักและห้องวิชาการ  จากนั้นคุมนักเรียนทำความสะอาดตามเขตที่รับผิดชอบ  คุมแถวและทำกิจกรรมหน้าเสาธง จากนั้นได้ทำงานธุรการ เนื่องจากวันนี้ไม่มีชั่วโมงสอน และถ่ายเอกสารให้กับผู้อำนวยการ  เมื่อถึงเที่ยงได้ตักข้าวให้กับนักเรียนชั้น ป. 6 หลังจากนั้นช่วยคีย์ข้อมูลให้กับครูและได้ช่วยกันจัดบอร์ดวันแม่ จากนั้นได้คุมนักเรียนกลับบ้าน

วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2555


วันนี้มาถึงที่โรงเรียนเซ็นต์ชื่อมา กวาดห้องพักและห้องวิชาการ  จากนั้นคุมนักเรียนทำความสะอาดตามเขตที่รับผิดชอบ  คุมแถวและทำกิจกรรมหน้าเสาธง เข้าสอนนักเรียนชั้น ป. 6/1 ชั่วโมงที่ 1 จากนั้นได้ช่วยครูพี่เลี้ยงทำสื่อของชมรมอาเซียน และหลังจากนั้นเข้าสอนชั้น ป.4/2 ชั่วโมงที่ 3         จากนั้นช่วยปริ้นงานให้กับครู ช่วยตักฃ้าวให้นักเรียนชั้น ป.4 และได้เข้าสอนชั้นป. 6/2 เมื่อสอนเสร็จได้คุมนักเรียนกลับบ้าน

วันพุธที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2555


คุมนักเรียนทำความสะอาดตามเขตที่รับผิดชอบ  คุมแถวและทำกิจกรรมหน้าเสาธง ทำงานธุรการ เข้าสอนนักเรียนนักเรียน ป.6/1 ในชั่วโมงที่ 3 จากนั้นช่วยตักข้าวให้นักเรียนชั้น ป.6 และเข้าสอน .6/2  ในชั่วโมงที่ 4  จากนั้นได้คุมนักเรียนกลับบ้าน  

วันอังคารที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2555


คุมนักเรียนทำความสะอาดตามเขตที่รับผิดชอบ  คุมแถวและทำกิจกรรมหน้าเสาธง ทำงานธุรการ เข้าสอนนักเรียนนักเรียน ป.6/1 ในชั่วโมงที่ 2   จากนั้นช่วยตักข้าวให้นักเรียนชั้น.6  และในช่วงบ่ายสอนชั้น ชั้นป. 4/2 และ ป.6/2 ในชั่วโมงที่ 4 กับ 5  เข้าช่วยชมรมอาเซียนพร้อมกับครูพี่เลี้ยงและได้คุมนักเรียนกลับบ้าน  

วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2555


วันนี้มาถึงที่โรงเรียนแต่เช้า เป็นครูเวรประจำวัน เซ็นชื่อมา กวาดห้องพักและห้องวิชาการ จากนั้นต้อนรับนักเรียนหน้าโรงเรียน จากนั้นคุมนักเรียนทำความสะอาดตามเขตที่รับผิดชอบ  คุมแถวและทำกิจกรรมหน้าเสาธง   และเมื่อเลิกแถวทำงานธุรการ ช่วยพิมพ์และปริ้นงานให้กับผู้อำนวยการโรงเรียน จากนั้นเมื่อช่วงเที่ยงช่วยตักข้าวให้กับนักเรียนชั้น ป. 6
   ช่วงบ่ายสอนนักเรียนชั้น ป. 4/2 ชั่วโมงที่ 4  หลังจากนั้นไปคุมนักเรียนขั้น ป.6/2 ก่อนกลับบ้าน

วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2555

วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2555

วันพุธที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2555


คุมนักเรียนทำความสะอาดตามเขตที่รับผิดชอบ  คุมแถวและทำกิจกรรมหน้าเสาธง ทำงานธุรการ เข้าสอนนักเรียนนักเรียน ป.6/1 ในชั่วโมงที่ 3 และในช่วงบ่ายไม่สอนเนื่องจากได้ขออนุญาติลากับผู้อำนวยการ เดินทางกลับบ้านเนื่องในวันหยุด

วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555


คุมนักเรียนทำความสะอาดตามเขตที่รับผิดชอบ  คุมแถวและทำกิจกรรมหน้าเสาธง ทำงานธุรการ เข้าสอนนักเรียนนักเรียน ป.6 ในชั่วโมงที่ 2  จากนั้นช่วยตักข้าวให้นักเรียนชั้น ป.6 และในช่วงบ่ายเข้าสอน ป.4/2 และ ป.6/2 ในชั่วโมงที่ 4 กับ 5 จากนั้น เข้าช่วยชมรมอาเซียนพร้อมกับครูพี่เลี้ยงและได้คุมนักเรียนกลับบ้าน 

วันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2555


วันนี้มาถึงที่โรงเรียนแต่เช้า  เป็นครูเวรประจำวัน เซ็นชื่อมา กวาดห้องพักและห้องวิชาการ      จากนั้นต้อนรับนักเรียนหน้าโรงเรียน จากนั้นคุมนักเรียนทำความสะอาดตามเขตที่รับผิดชอบ  คุมแถวและทำกิจกรรมหน้าเสาธง   และเมื่อเลิกแถวทำงานธุรการ ช่วยพิมพ์และปริ้นงานให้กับผู้อำนวยการโรงเรียน จากนั้นเมื่อช่วงเที่ยงช่วยตักข้าวให้กับนักเรียนชั้น ป. 6
          ช่วงบ่ายสอนนักเรียนชั้น ป. 4/2 ชั่วโมงที่ 4  หลังจากนั้นช่วยถ่ายเอกสารให้กับครูและไปคุมนักเรียนขั้น ป.6/2 ก่อนกลับบ้าน

วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2555


วันนี้มาถึงที่โรงเรียนเซ็นต์ชื่อมา กวาดห้องพักและห้องวิชาการ  จากนั้นคุมนักเรียนทำความสะอาดตามเขตที่รับผิดชอบ  คุมแถวและทำกิจกรรมหน้าเสาธง  จากนั้นได้ทำงานธุรการ เนื่องจากวันนี้ไม่มีชั่วโมงสอน และถ่ายเอกสารให้กับผู้อำนวยการ  เมื่อถึงเที่ยงได้ตักข้าวให้กับนักเรียนชั้น ป. 6 หลังจากนั้นช่วยคีย์ข้อมูลให้กับครูและได้คุมนักเรียนก่อนกลับบ้าน 

วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2555


คุมนักเรียนทำความสะอาดตามเขตที่รับผิดชอบ  คุมแถวและทำกิจกรรมหน้าเสาธง ทำงานธุรการ เข้าสอนนักเรียนนักเรียน ป.6/1 และป. 4/2  ในชั่วโมงที่ 1 กับ 3 และเมื่อสอนเสร็จ ตักข้าวให้นักเรียนชั้น ป.6 และในช่วงบ่ายได้เข้าไปสอนชั้นป. 4/2 ในชั่วโมงที่ 4  และได้สอนแทน วิชาลูกเสือ จากนั้นเข้าช่วยช่วยชมรมอาเซียนพร้อมกับครูพี่เลี้ยงและได้คุมนักเรียนกลับบ้าน  

วันพุธที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2555


วันนี้มาถึงที่โรงเรียนเซ็นต์ชื่อมา กวาดห้องพักและห้องวิชาการ  จากนั้นคุมนักเรียนทำความสะอาดตามเขตที่รับผิดชอบ  คุมแถวและทำกิจกรรมหน้าเสาธง จากนั้นได้ทำงานธุรการ และถ่ายเอกสารให้กับผู้อำนวยการ  เข้าสอนนักเรียนชั้น ป. 6/1 ในชั่วโมงที่ 3 เมื่อถึงเที่ยงได้ตักข้าวให้กับนักเรียนชั้น ป. 6  และในช่วงบ่ายสอนชั้น  . 6/2 ในชั่วโมงที่ 6  จากนั้นได้คุมนักเรียนก่อนกลับบ้าน

วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

          วันนี้มาถึงที่โรงเรียนเซ็นต์ชื่อมา กวาดห้องพักและห้องวิชาการ  จากนั้นคุมนักเรียนทำความสะอาดตามเขตที่รับผิดชอบ  คุมแถวและทำกิจกรรมหน้าเสาธง  สอนนักเรียนชั้นป. 6/1 ชั่วโมงที่ 2  และชั่วโมงว่างได้ทำงานธุรการ วันนี้ไม่ได้ช่วยตักข้าวให้นักเรียนเนื่องจากเดือนบวช นักเรียนที่ไม่บวชจะไปกินเองที่โรงอาหาร
            ช่วงบ่ายสอนนักเรียน ป. 4/2  และ ป. 6/2  ในชั่วโมงที่ 4 และ 5 จากนั้นเมื่อสอนเสร็จ ได้ทำงานธุรการต่อ และได้คุมนักเรียนก่อนกลับบ้าน

วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2555


            คุมนักเรียนทำความสะอาดตามเขตที่รับผิดชอบ  คุมแถวและทำกิจกรรมหน้าเสาธง จากนั้นได้ทำงานธุรการทั้งวัน เนื่องจากวันนี้ไม่มีชั่วโมงสอน และถ่ายเอกสารให้กับผู้อำนวยการ  เมื่อถึงเที่ยงได้ตักข้าวให้กับนักเรียนชั้น ป. 6 หลังจากนั้นช่วยคุมนักเรียนละหมาด  เมื่อคุมเสร็จได้คีย์ข้อมูลให้กับครูและได้คุมนักเรียนกลับบ้าน

วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

      วันนี้มาถึงที่โรงเรียนได้คุมนักเรียนเก็บขยะและทำความสะอาดตามบริเวณเขตที่ได้รับผิดชอบ  จากนั้นได้คุมแถวและทำกิจกรรมหน้าเสาธง ทำงานธุรการ เข้าสอนนักเรียนชั้นป.6/1 ในชั่วโมงที่ 1และป.4/2 ในชั่วโมงที่ 3 พอถึงเวลาพักเที่ยงได้ตักข้าวให้นักเรียนชั้น ป.6 และช่วงบ่ายได้เข้าสอนชั้นป. 6/2 ในชั่วโมงที่ 4 และช่วยยกของให้กับ ผอ. จากนั้นดูแลนักเรียนก่อนกลับบ้าน

วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

             ไปร่วมกิจกรรมกีฬาอำเภอที่โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิศึกษา ไปรวมตัวที่โรงเรียนและได้ไปพร้อมกับครูและเมื่อถึงที่สนามแข่งได้ดูแลกองเชียร์ของโรงเรียนด้วย จากนั้นช่วยครูตักข้าวให้กับนักเรียนที่มาร่วมเชียร์ จากนั้นได้คุมนักเรียนกลับบ้าน

วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

                 คุมนักเรียนทำความสะอาดตามเขตที่รับผิดชอบ  คุมแถวและทำกิจกรรมหน้าเสาธง ทำกิจกรรมร้องเพลงอาเซียนหน้าเสาธง ทำงานธุรการ เข้าสอนนักเรียนนักเรียน ป.6/1 ในชั่วโมงที่ 2 และ เข้าสอนชั้น ป.4/2 และ ป. 6/2 ชั่วโมงที่ 4 และ 5  จากนั้นช่วยตักข้าวให้นักเรียนชั้น ป.6 และได้คุมนักเรียนกลับบ้าน
 

วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

               วันนี้ดิฉันจะมาที่โรงเรียนแต่เช้า มารวมตัวที่โรงเรียนพร้อมกับครูก่อนที่จะเดินทางไปที่อำเภอท่ศาลา เพราะเป็นวันแข่งกีฬาประจำปีของอำเภอท่าศาลา และโรงเรียนวัดสระประดิษฐ์ก็เป็นโรงเรียนหนึ่งที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันด้วย วันนี้จะมีการเดินพาเหรดของแต่ละโรงเรียนที่อยู่ในอำเภอท่าศาลา ขบวนพาเหรดจะรวมตัวที่อำเภอ แล้วจะเดินจากอำเภอผ่านในตัวเมืองท่าศาลาแล้วไปรวมตัวที่โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา และนักศึกษาฝึกสอนก็จะร่วมเดินขบวนในครั้งนี้ด้วย 

วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2555


คุมนักเรียนทำความสะอาดตามเขตที่รับผิดชอบ  คุมแถวและทำกิจกรรมหน้าเสาธง จากนั้นได้ทำงานธุรการทั้งวัน เนื่องจากวันนี้ไม่มีชั่วโมงสอน และถ่ายเอกสารให้กับผู้อำนวยการ  เมื่อถึงเที่ยงได้ตักข้าวให้กับนักเรียนชั้น ป. 6 หลังจากนั้นช่วยคุมนักเรียนละหมาด  เมื่อคุมเสร็จได้คีย์ข้อมูลให้กับครูและได้คุมนักเรียนกลับบ้าน

วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2555


วันนี้มาถึงที่โรงเรียนเซ็นต์ชื่อมา กวาดห้องพักและห้องวิชาการ  จากนั้นคุมนักเรียนทำความสะอาดตามเขตที่รับผิดชอบ  คุมแถวและทำกิจกรรมหน้าเสาธง และได้ทำกิจกรรมร้องเพลงอาเซียนหน้าเสาธง เข้าสอนนักเรียนชั้น ป. 6/1 ชั่วโมงที่ 1  จากนั้นได้ทำงานธุรการ และถ่ายเอกสารให้กับผู้อำนวยการ เข้าสอนชั้น ป.4/2 ชั่วโมงที่ 3 และมีครูพี่เลี้ยงเข้านิเทศการสอนด้วย จากนั้นช่วยปริ้นงานให้กับครู  และได้เข้าสอนแทนชั้น ป.6/2 ในวิชาลูกเสือ และเมื่อสอนเสร็จคุมนักเรียนก่อนกลับบ้าน 

วันพุธที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

               คุมนักเรียนทำความสะอาดตามเขตที่รับผิดชอบ  คุมแถวและทำกิจกรรมหน้าเสาธง ทำงานธุรการ เข้าสอนนักเรียนนักเรียน ป.6/1 ในชั่วโมงที่ 3 และ ป.6/2 ชั่วโมงที่ 6  จากนั้นช่วยตักข้าวให้นักเรียนชั้น ป.6 และได้คุมนักเรียนกลับบ้าน 

วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2555


คุมนักเรียนทำความสะอาดตามเขตที่รับผิดชอบ  คุมแถวและทำกิจกรรมหน้าเสาธง ทำงานธุรการ เข้าสอนนักเรียนนักเรียน ป.6 ในชั่วโมงที่ 2 และได้เข้าประชุมกับหัววิชาการ จากนั้นช่วยตักข้าวให้นักเรียนชั้น ป.6 เข้าช่วยชมรมอาเซียนพร้อมกับครูพี่เลี้ยงและได้คุมนักเรียนกลับบ้าน  

วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2555


วันนี้เป็นครูเวรประจำวันต้องมาแต่เช้าเพื่อรับนักเรียนหน้าโรงเรียน จากนั้นไปคุมแถวและทำกิจกรรมหน้าเสาธง ทำงานธุรการและได้ช่วยครูทำ Power point ช่วยตักข้าวให้นักเรียนชั้น ป.6  เข้าสอนนักเรียนชั้น ป.4/2 ชั่วโมงที่ 4 ทำงานธุรการต่อ ส่งนักเรียนข้ามถนนกลับบ้าน

วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2555


วันนี้มาถึงที่โรงเรียนเซ็นต์ชื่อมา กวาดห้องพักและห้องวิชาการ  จากนั้นคุมนักเรียนทำความสะอาดตามเขตที่รับผิดชอบ  คุมแถวและทำกิจกรรมหน้าเสาธง และเมื่อเลิกแถวได้ทำโทษนักเรียนที่คุยกันในแถวหน้าเสาธง จากนั้นได้ทำงานธุรการ เนื่องจากวันนี้ไม่มีชั่วโมงสอน และถ่ายเอกสารให้กับผู้อำนวยการ เ และได้คุมนักเรียนก่อนกลับบ้าน เมื่อถึงเที่ยงได้ตักข้าวให้กับนักเรียนชั้น ป. 6 หลังจากนั้นช่วยคีย์ข้อมูลให้กับครูและได้คุมนักเรียนกลับบ้าน

วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2555


                  ดูแลนักเรียนเก็บขยะ คุมแถวและทำกิจกรรมหน้าเสาธง จากนั้นเข้าสอนนักเรียนชั้นป. 6/1 ในชม.ที่ 1 และได้เข้าสอนแทน ชั้นป. 6/1 ในชั่วโมงถัดไปด้วย  จากนั้นเข้าสอนชั้นป/ 4/2 และได้ช่วยตักข้าวให้กับนักเรียนชั้นป.จากนั้นในช่วงบ่ายได้เข้าสอนชั้นป.6/2 ในชม. ที่ 4 และชั่วโมงว่างจากการสอนได้ทำงานธุรการ จากนั้นเมื่อถึงเวลาได้คุมนักเรียนก่อนกลับบ้าน

วันพุธที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2555


                มาแต่เช้าช่วยครูเตรียมงานเมาลิด จากนั้นช่วยแม่ครัวยกจาน ชาม เพื่อเตรียมงานของวันนี้ จากนั้นได้เริ่มพิธีเปิดงานเมาลิด โดยคณะโต๊ะอีหม่ามและกรรมการมัสยิด ที่ได้เชิญ เมื่อทำพิธีเปิดเสร็จดิฉันได้ช่วยเก็บภาพบรรยากาศ และถ่ายภาพให้กับผอ.  และเมื่อถึงเวลาเที่ยง ช่วยตักข้าวและของหวานให้กับผู้ที่มาร่วมงาน เมื่อถึงช่วงบ่ายเป็นช่วงของการอบรม คุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนชั้นป. 4-6 ดิฉันก็ได้ช่วยดูแลนักเรียนในส่วนนี้ด้วย จากนั้นช่วยตักขนมหวานให้กับนักเรียนเมื่อเสร็จอบรม

วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

           วันนี้มาถึงที่โรงเรียนเซ็นต์ชื่อมา กวาดห้องพักและห้องวิชาการ  จากนั้นคุมนักเรียนทำความสะอาดตามเขตที่รับผิดชอบ  คุมแถวและทำกิจกรรมหน้าเสาธง  สอนนักเรียนชั้นป. 6/1 ชั่วโมงที่ 2  และได้สอนแทนต่อถึงพักเที่ยวพอดี ช่วยตักข้าวให้กับนักเรียน     
            ช่วงบ่ายสอนนักเรียน ป. 4/2  และ ป. 6/2  ในชั่วโมงที่ 4 และ 5 จากนั้นเมื่อสอนเสร็จได้ช่วยครูจัดเตรียมสถานที่ เพื่อจะจัดงานเมาลิดในวันที่ 4 กรกฏาคม 2555 นี้ หลังจากนั้นเมื่อจัดสถานที่เสร็จ ได้คุมนักเรียนก่อนกลับบ้าน

วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

          วันนี้มาถึงที่โรงเรียนเวลา 06.50 น. เป็นครูเวรประจำวัน เซ็นชื่อมา กวาดห้องพักและห้องวิชาการ จากนั้นต้อนรับนักเรียนหน้าโรงเรียน จากนั้นคุมนักเรียนทำความสะอาดตามเขตที่รับผิดชอบ  คุมแถวและทำกิจกรรมหน้าเสาธง   และเมื่อเลิกแถวทำงานธุรการ ช่วยพิมพ์และปริ้นงานให้กับผู้อำนวยการโรงเรียน จากนั้นเมื่อช่วงเที่ยงช่วยตักข้าวให้กับนักเรียนชั้น ป. 6
          ช่วงบ่ายสอนนักเรียนชั้น ป. 4/2 ชั่วโมงที่ หลังจากนั้นช่วยครูไพฑูรย์ สรุปผลการแข่งขันกีฬากลุ่ม และไปคุมนักเรียนขั้น ป.6/2 ก่อนกลับบ้าน

วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2555


             วันนี้เป็นวันแรกของการแข่งขันกีฬากลุ่มเครือข่ายพานทองไทย มีทั้งหมด 9 โรงเรียน และในวันนี้มีการเดินพาเหรด ดิฉันจะดูแลในส่วนของกองเชียร์และนักกีฬา คุมนักเรียนและดูแลความเรียบร้อยของนักเรียนก่อนที่จะปล่อยขบวน และดิฉันจะเดินตามขบวนพาเหรดไปจนถึงที่รวมตัวก็คือ ที่โรงเรียนบ้านสองแพรก และในระหว่างทางจะมีผู้ปกครองและประชาชนทั่วไปได้ชมขบวนพาเหรดของวันนี้ และเมื่อถึงที่โรงเรียนเจ้าภาพแล้ว จะรวมตัวขบวนพาเหรดของแต่ละโรงเรียนในสนามกีฬาพร้อมๆ กันเพราะจะทำพิธีเปิดการแข่งขันกีฬากลุ่มพานทองไทย ประจำปี 2555 จากนั้นจะปล่อยขบวนเข้าสู่เต้นของตนเอง ดิฉันจะดูแลกองเชียร์และเก็บภาพนักกีฬารับเหรียญ จากนั้นช่วยตักข้าวให้นักเรียน ครู และผู้ปกครองที่มาให้กำลังใจลูกๆ และในช่วงบ่ายจะรับหน้าที่เก็บภาพฝ่ายเส้นชัยกับเพื่อน

วันพุธที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2555

            วันนี้มาถึงที่โรงเรียนเซ็นต์ชื่อมา กวาดห้องพักและห้องวิชาการ  จากนั้นคุมนักเรียนทำความสะอาดตามเขตที่รับผิดชอบ  คุมแถวและทำกิจกรรมหน้าเสาธง   และเมื่อเลิกแถวดิฉันจะช่วยครูขนของไปที่โรงเรียนบ้านสองแพรกและช่วยจัดสถานที่ในเต้นของกองเชียร์ ได้ช่วยครูผูกผ้าที่เต้น และที่สำคัญได้เรียนรู้เกี่ยวกับการผูกผ้าด้วย  และเมื่อถึงเที่ยงได้กลับไปทานข้าวเที่ยงที่โรงเรียนพร้อมกัน วันนี้จะเรียนครึ่งวัน  เมื่อนักเรียนกลับบ้านดิฉันได้ช่วยครูจัดแต่งดอกไม้ที่รถพ่วงเพื่อใช้โชว์ร่วมกับขบวนพาเหรด
เมื่อตกแต่งรถเสร็จดิฉันและครูได้แยกย้ายกันกลับบ้าน

วันอังคารที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2555


วันนี้มาถึงที่โรงเรียนเซ็นต์ชื่อมา กวาดห้องพักและห้องวิชาการ  จากนั้นคุมนักเรียนทำความสะอาดตามเขตที่รับผิดชอบ  คุมแถวและทำกิจกรรมหน้าเสาธง   และเมื่อเลิกแถวดิฉันจะช่วยครูดูแลและพานักเรียนซ้อมกีฬาที่โรงเรียนบ้านสองแพรก เมื่อกลับมาที่โรงเรียนได้ช่วยถ่ายเอกสารรายชื่อนักกีฬาให้กับครูมนตรีและครูไพฑูรย์   
            ช่วงบ่ายสอนนักเรียน ป. 4/2  และ ป. 6/2  เมื่อสอนเสร็จดูแลนักกีฬาซ้อมในชั่วโมงสุดท้าย และหลังจากนั้นคุมนักเรียนก่อนกลับบ้าน

วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555


            วันนี้มาถึงที่โรงเรียนเวลา 06.50 น. เป็นครูเวรประจำวัน เซ็นชื่อมา กวาดห้องพักและห้องวิชาการ จากนั้นต้อนรัอนรับนักเรียนหน้าประตู จากนั้นคุมนักเรียนทำความสะอาดตามเขตที่รับผิดชอบ  คุมแถวและทำกิจกรรมหน้าเสาธง   และเมื่อเลิกแถวทำงานธุรการ ช่วยพิมพ์และปริ้นงานให้กับผู้อำนวยการโรงเรียน จากนั้นเมื่อช่วงเที่ยงช่วยตักข้าวให้กับนักเรียนชั้น ป. 6
          ช่วงบ่ายสอนนักเรียนชั้น ป. 4/2 ชั่วโมงที่ 4  หลังจากนั้นช่วยครูจัดห้องเพื่อเตรียมการประเมินโรงเรียน และเมื่อจัดห้องเสร็จได้ไปคุมนักเรียนขั้น ป.6/2 ก่อนกลับบ้าน

วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2555


          วันนี้มาถึงที่โรงเรียน เวลา 07.15น. กวาดห้องวิชาการ ดูแลนักเรียนเก็บขยะ คุมแถวและทำกิจกรรมหน้าเสาธง เมื่อนักเรียนเลิกแถวแล้ว ซ้อมนักเรียนเดินพาเหรดและพานักกีฬาไปซ้อมที่โรงเรียนบ้านสองแพรกกับครูและเพื่อนอีก 2 คน วันนี้ดิฉันไม่มีชั่วโมงสอน แต่จะทำงานธุรการทั้งวัน ช่วยครูส่งหนังสือทางราชการ ได้เรียนรู้และฝึกการส่งหนังสือทางราชการ จากนั้นเมื่อช่วงบ่ายเวลา 13.30น.ได้พานักเรียนไปแข่งฟุตบอลที่ อ. สิชล กับครูและเพื่อน

วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2555

          วันนี้ได้ไปร่วมงานที่มัสยิดแต่เช้าเวลา 07.00 น. พอกลับจากงานมัสยิดได้เข้าร่วมประชุมกับ ผอ. รองผอ. และครูพี่เลี้ยง เพื่อชี้แจงให้กับครูพี่เลี้ยงได้รับทราบเกี่ยวกับการเข้านิเทศการสอนของนักศึกษาอีกครั้ง และได้เตรียมต้อนรับอาจารย์นิเทศก์วิชาเอกภาษาอังกฤษมานิเทศก์ ต่างคนเตรียมต้อนรับเป็นอย่างดี เพราะเป็นครั้งแรกของโรงเรียนที่ได้ต้อนรับอาจารย์จะมานิเทศก์ จากนั้นนิฉันได้พบปะ พูดคุยกับอาจารย์ พร้อมกับครูพี่เลี้ยง และเพื่อนอีก 2 คนเมื่ออาจารย์นิเทศก์เสร็จได้รับประทานอาหารเที่ยงพร้อมกัน  
        ในช่วงบ่ายได้สอนชั้น ป. 6/2 ในชั่วโมงที่ และดูแลนักเรียนซ้อมกีฬาในชั่วโมงที่ 6  และดูแลนักเรียนชั้น ป.6/2 ก่อนกลับบ้าน

วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2555


                     วันนี้มาถึงที่โรงเรียนเวลา 06.50 น. เซ็นต์ชื่อมา กวาดห้องวิชาการกับเพื่อน 2 คน จากนั้นคุมนักเรียนทำความสะอาดตามเขตที่รับผิดชอบ  คุมแถวและทำกิจกรรมหน้าเสาธง   และเมื่อเลิกแถวดิฉันจะนั่งทำงานธุรการที่ห้องวิชาการกับเพื่อน 2 คน สอนชั้น ป. 6/1 ในชั่วโมงที่ 3 เมื่อสอนเสร็จตักข้าวให้กับนักเรียนชั้น ป.6 ทั้งสองห้อง และในช่วงบ่ายชั่วโมงสุดท้ายไม่ได้สอนเพราะเด็กนักเรียนจะซ้อมกีฬาเพื่อเตรียมตัวไปแข่งกีฬากลุ่มของโรงเรียน ดูแลนักเรียนชั้น ป.6/2 ก่อนกลับบ้าน

วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2555


                   วันนี้มาถึงที่โรงเรียน เซ็นต์ชื่อมา กวาดห้องพัก จากนั้นคุมนักเรียนทำความสะอาดตามเขตที่รับผิดชอบ  คุมแถวและทำกิจกรรมหน้าเสาธง   และเมื่อเลิกแถวดิฉันจะจัดโต๊ะเพราะครูจะประชุม  หลังจากนั้นนั่งทำงานธุรการที่ห้องวิชาการกับเพื่อน 2 คน  สอนชั้น ป. 6/1 ในชั่วโมงที่ 2  และในวันนี้ครูมีการประชุมเวลา 10:00 น. -12:00 น. ดิฉันได้รับมอบหมายให้ดูแลห้องชั้น ป. 6/1 และชั้น ป.6/2  เมื่อถึงพักเที่ยงได้ปล่อยนักเรียนทานข้าวและช่วยตักข้าว   ช่วงบ่ายไม่ได้สอนเพราะขอลาผอ. เพื่่อไปลงนามเงินกู้ที่มหาวิทยาลัย

วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2555


              วันนี้มาถึงที่โรงเรียนแต่เช้าเพราะเป็นครูเวรประจำวัน เซ็นต์ชื่อมา กวาดห้องพักและห้องวิชาการ จากนั้นต้อนรับนักเรียนหน้าประตู จากนั้นคุมนักเรียนทำความสะอาดตามเขตที่รับผิดชอบ  คุมแถวและทำกิจกรรมหน้าเสาธง   และเมื่อเลิกแถวดิฉันจะช่วยครูดูแลนักเรียนซ้อมเดินพาเหรด ในชั่วโมงแรกจะไม่มีการเรียนการสอน และหลังจากนั้นนั่งทำงานธุรการที่ห้องวิชาการกับเพื่อน คน   เมื่อสอนเสร็จตักข้าวให้กับนักเรียนชั้น ป.ทั้งสองห้อง     
            ในช่วงบ่ายเข้าสอนชั้นป. 4/2  ในชั่วโมงที่ 4  และชั่วโมงสุดท้ายไม่ได้สอนเพราะนักเรียนซ้อมกีฬา เพื่อเตรียมตัวไปแข่งกีฬากลุ่มของโรงเรียน และดูแลนักเรียนชั้น ป.6/2 ก่อนกลับบ้าน

วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2555

       วันนี้มาถึงที่โรงเรียน เวลา 07.15น. ดูแลนักเรียนเก็บขยะ คุมแถวและทำกิจกรรมหน้าเสาธง เมื่อนักเรียนเลิกแถวแล้ว ซ้อมนักเรียนเดินพาเหรดและดูแลนักกีฬา วันนี้ดิฉันไม่มีชั่วโมงสอน แต่จะทำงานธุรการทั้งวัน ช่วยครูส่งหนังสือทางราชการ ได้เรียนรู้และฝึกการส่งหนังสือทางราชการ จากนั้นเมื่อช่วงบ่ายได้ช่วยครูดูแลนักกีฬาวิ่งรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ทั้งชายและหญิง จากนั้นก่อนกลับบ้านได้ดูแลนักเรียนชั้นป.6/2

วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2555


                วันนี้มาโรงเรียนเช้ากว่าปกติ  คุมนักเรียนทำความสะอาดตามเขตที่รับผิดชอบ  คุมแถวและทำกิจกรรมหน้าเสาธง เพราะต้องเตรียมจัดโต๊ะพิธีไหว้ครู เมื่อนักเรียนทำกิจกรรมหน้าเสาธงเสร็จจะเริ่มพิธีเวลา 08.30น. และจะมอบทุนให้กับเด็กนักเรียน เมื่อเสร็จพิธีจะแยกย้ายเข้าห้องและเรียนตามปกติชั่วโมงแรก ไม่ทันได้สอน แต่สอนชั้น ป.4/2 ในชั่วโมงที่ 3 และ ป.6/2    ในชั่วโมงที่ 4 จากนั้นได้ซ้อมเชียร์ให้กับนักเรียนเพื่อเตรียมไปแข่งในวันกีฬากลุ่ม จากนั้นคุมนักเรียนก่อนกลับบ้าน

วันพุธที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2555


       วันนี้มาถึงที่โรงเรียน เซ็นต์ชื่อมา จากนั้นคุมนักเรียนทำความสะอาดตามเขตที่รับผิดชอบ  คุมแถวและทำกิจกรรมหน้าเสาธง   และเมื่อเลิกแถวดิฉันจะนั่งทำงานธุรการที่ห้องวิชาการกับเพื่อน 2 คน สอนชั้น ป. 6/1 ในชั่วโมงที่ 3 เมื่อสอนเสร็จตักข้าวให้กับนักเรียนชั้น ป.6 ทั้งสองห้อง และในช่วงบ่ายชั่วโมงสุดท้ายไม่ได้สอนเพราะเด็กนักเรียนจะซ้อมกีฬาเพื่อเตรียมตัวไปแข่งกีฬากลุ่มของโรงเรียน ดูแลนักเรียนชั้น ป.6/2 ก่อนกลับบ้าน

วันอังคารที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2555


          วันนี้มาโรงเรียนเช้ากว่าปกติ เพราะต้องเตรียมนักเรียนเดินพาเหรด และช่วยครูจัดเตรียมยกของไปให้เต้น ช่วยเตรียมเหรียญรางวัลและถ้วยไปไว้ในเต้นของกองอำนวยการ และเมื่อเวลา 09.00น. ได้ปล่อยขบวนพาเหรดออกจากโรงเรียนได้เดินในชุมชนและพื้นที่ใกล้ๆกับโรงเรียน เมื่อถึงเวลา 10.00น. ขบวนพาเหรดได้กลับเข้าสู่โรงเรียน ได้ทำพิธีเปิดสนาม หลังจากนั้นได้เตรียมตัวนักกีฬาเพื่อลงแข่ง ส่วนในวันนี้ดิฉันทำหน้าที่ฝ่ายเส้นชัย และคอยบันทึกแบบรายงานผลการแข่งขันเพื่อส่งไปยังฝ่ายกองอำนวยการ เพื่อประกาศผลและรับเหรียญรางวัล พอถึงช่วงบ่ายแข่งต่อจนเสร็จและมีไฮไลท์พิเศษคือ แข่งวิ่งของนักศึกษาฝึกสอนในประเภท วิ่งผลัด 4 คูณ 100 เมตร  เป็นการปิดสนามการแข่งขันกีฬาสีในครั้งนี้ และจะเป็นที่สนใจของเด็กนักเรียนและผู้ปกครองที่มาดูการแข่งกีฬาสีในครั้งนี้ด้วย ส่วนดิฉันอยู่สีแดงวิ่งชนะได้ที่ 1 ได้เหรียญทอง เป็นที่ภาคภูมิใจอย่างยิ่ง ที่ได้มีส่วนร่วมในการเล่นกีฬาสีในครั้งนี้

วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2555


            มาถึงโรงเรียนเวลา 06.50น. รับเด็กนักเรียนหน้าประตู แล้วหลังจากนั้นคุมแถวและทำกิจกรรมหน้าเสาธง แล้วหลังจากนั้นแยกย้ายไปอยู่ตามสีของตนเอง วันนี้จะไม่มีการเรียนการสอน เพราะจะซ้อมกีฬา ขบวนพาเหรด ภายในบริเวณของโรงเรียน และจะซ้อมกองเชียร์ด้วย ดินฉันจะช่วยในส่วนของกองเชียร์และลีดเดอร์ และปล่อยนักเรียนทานอาหารกลางวัน และเมื่อเวลา 12.30น.ได้เข้าร่วมประชุมกับผอ. และคณะครูทุกท่านเพื่อเตรียมกีฬาสีและได้แบ่งหน้าที่ มอบหมายงาน ส่วนดิฉันช่วยงานในส่วนของเสันชัยและช่วยครูไพฑูรย์ บันทึกแบบรายงานผลการแข่งขัน เมื่อซ้อมกีฬาเสร็จจจะปล่อยนักเรียนกลับบ้าน ส่วนดิฉันกับเพื่อน ๆ ซ้อมวิ่งเพื่อเตรียมตัววิ่งในวันแข่งจริง

วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2555

           วันนี้มาถึงที่โรงเรียน เซ็นต์ชื่อมา จากนั้นคุมนักเรียนทำความสะอาดตามเขตที่รับผิดชอบ  คุมแถวและทำกิจกรรมหน้าเสาธง  วันนี้ไม่มีการเรียนการสอน เมื่อเลิกแถวจะซ้อมเดินพาเหรด ซ้อมเชียร์ และซ้อมวื่งของนักกีฬาแต่ละรุ่น ส่วนดิฉันและเพื่อนๆ จะรับหน้าที่ในส่วนของเชียร์ลีดเดอร์และกองเชียร์ จะซ้อมร้องเพลงเชียร์ให้กับสีของตนเองก็คือ สีแดง วันนี้จพฃะมีการสอนทั้งวัน ทั้งในภาคเช้าและบ่าย และเมื่อเวลานักเรียนเลิกก็จะดูนักเรียนชั้น ป.6/2 ก่อนกลับบ้าน

วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2555

          วันนี้มาถึงที่โรงเรียน เซ็นต์ชื่อมา จากนั้นคุมนักเรียนทำความสะอาดตามเขตที่รับผิดชอบ  คุมแถวและทำกิจกรรมหน้า  เสาธง  และในระหว่างนั้นได้หยิบฉลากสีเพื่อเลือกสีในการแข่งกีฬาสีของโรงเรียน  เด็กนักเรียนทุกคนลุ้นมากว่าครูฝึกสอนแต่ละคนจะอยู่สีอะไร และซ้อมเดินพาเหรด ชั่วโมงแรกไม่ทันได้สอนเพราะนักเรียนได้ซ้อมเดินพาเหรด เข้าสอนชั้น ป. 4/2 ในชั่วโมงที่ 3 และในช่วงบ่าย สอนชั้น ป. 6/2 ในชั่วโมงที่ 4 จะมีการซ้อมเชียร์ในชั่วโมงสุดท้าย และก่อนกลับบ้านได้ไปคุมห้องชั้นป.6/2 จากนั้นได้ปล่อยเด็กกลับบ้าน
ตารางสอนวิชาภาษาอังกฤษโรงเรียนวัดสระประดิษฐ์

วัน
เวลา
ชั่วโมงที่ 1
08.30-09.30 .
ชั่วโมงที่ 2
09.30-10.30 .
ชั่วโมงที่ 3
10.30-11.30 .
พักกลางวัน


ชั่วโมงที่ 4
12.30-13.30 .
ชั่วโมงที่ 5
13.30-14.30 .
ชั่วโมงที่ 6
14.30-15.30 .
จันทร์
.4/2
อังคาร
.6/1
.4/2
.6/2
พุธ
.6/1
.6/2
พฤหัสบดี
.6/1
.4/2
.6/2
ศุกร์